Услуги

Важно е да се знае, че Агенция за хората с увреждания финансира проекти в различни направления. В тях отговор на своите нужди може да открие:

 • 1. Човек с увреждане, желаещ да стартира собствен бизнес
 • 2. Неправителствена организация
 • 3. Специализирано предприятие/кооперация за хора с увреждания
 • 4. Работодател на хора с увреждания
 • 5. Работодател, желаещ да наеме хора с увреждания
 • 6. Държавни, общински, стопански и нестопански организации, желаещи да осигурят достъпна среда за хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти

Под отделните конкурси са посочени и таксите за разработката на съответния проект, както и комисионната при спечелен проект. Всеки конкурс има от едно до три издания годишно, като кандидатстващият човек, организация или работодател могат да кандидатстват с едно и също проектно предложение двукратно, тоест, дори проектът да не спечели от първия път. Изискването за поредно кандидатстване при неуспешен опит е проектът да бъде преработен, според всички забележки на Агенция за хората с увреждания, което "Инде 9" поема като договорен ангажимент. Процентът комисионна се плаща единствено след спечелване на съответния проект и той представлява процент от сумата, за която се кандидатства.
Заб. "Инде 9" ЕООД не носи отговорност за действията на кандидатите и развитието на бизнеса им и всички дейности след финансиране на техния проект.

Човек с увреждане, желаещ да стартира собствен бизнес – финансиране на проект до 20 000 лв.

Човек с увреждане, желаещ да стартира собствен бизнес

1. Могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране на собствен бизнес от Агенция за хората с увреждане:

 • Физически лица с решение на ТЕЛК с процент на инвалидност - 50 и над 50
 • От участие в конкурса се отстраняват лица с трайни увреждания, които имат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и лица с трайни увреждания, участващи като съдружници в други търговски дружества

2. Кандидатите не трябва да имат забрана за упражняване на всякакъв труд или на труд, който ще бъде упражняван по проекта.

3. Кандидатства се за сума до 20 000 лева. Ако проектът изисква по-голяма инвестиция, кандидатът участва със свои средства.

4. Субсидията може да се използва за:

 • Учредяване на фирма
 • Обучителен курс – до 8 % от субсидията, за която се кандидатства, т.е. максимално 1 600 лв.
 • Строително-ремонтни дейности - до 20% от субсидията, за която се кандидатства, т.е. максимално 4 000 лева
 • Оборудване
 • Закупуване на автомобил - необходимо е кандидатът да притежава свидетелство за управление на МПС
 • Стартов оборотен капитал - /материали, стоки/ - до 15 % от субсидията, за която се кандидатства, т.е. максимално 3 000 лв.

5. Кандидатът трябва да притежава умения и квалификация да упражнява дейността, която ще се финансира, което се доказва с дипломи, сертификати, трудова книжка и др.

6. Кандидатът може да работи сам, може да наема и друг персонал, но основната, управленската дейност се извършва от него. Когато кандидатства действащо предприятие новонаетият допълнителен персонал не може да превишава действащия към момента на кандидатстване.

7.С един и съща идея за проект може да се кандидатства два последователни конкурса. В случай, че при първия конкурс тя не бъде финансирана, може да се кандидатства отново след коригиране на забележките на комисията, оценяваща проекта. Проекти от сферата на селското стопанство не се финансират.

8. Отпуснатите средства по спечелен проект се усвояват за 4 месеца, след което започва същинската дейност на фирмата.

9. Спечелилият проект се наблюдава от агенцията в продължение на 3 години.

10. Кандидати, които имат публични задължения не се допускат до участие в конкурса

Такса: 750 лв (550 лв. при заявка за разработка на проект до 30.09. в годината предхождаща конкурса на АХУ)
Комисионна: размерът на 3 минимални работни заплати към датата на подписване на договора с фирмата
В таксата влиза:

 • - Пълни насоки към кандидата за необходими документи за участие в конкурса и начин за снабдяване/попълването им
 • - Разработка на проекта - формуляр, бюджети, таблица за административно съответствие,размножаването им в 3 екземпляра и записването им на електронен носител, според изискванията на АХУ
 • - Окомплектоване на проекта в 3 екземпляра, според изискванията на АХУ и входирането му на място в агенцията
 • - Преработка на проекта и входирането му за кандидатстване отново в АХУ, в случай, че той не получи необходим брой точки, за да бъде финансиран при първо кандидатстване

Фирмата предлага и отделна услуга, при желание от страна на клиентите. Тя се изразява в разработване само на финансовата част на проекта:
 • - описание на приходи от дейността
 • - разходи за осъществяване на дейността
 • - съставяне на бюджет за първите 12 месеца от стартиране на бизнеса – Приложение 3
Цена на услугата: 280 лв.

НПО – финансиране на проект до 16 000 лв.

НПО – финансиране на проект до 16 000 лв

За участие в този конкурс могат да кандидатстват неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора (включително деца) с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Важно условие е, че е нужно организацията да е учредена поне една година преди обявяването на конкурса и при кандидатстването си с проект да има поне 5 % собствено участие от общата стойност на проекта. Преки ползватели на очакваните от реализацията на проекта резултати могат да бъдат само лица с 50% и повече от 50% намалена работоспособност и деца с 50% и повече от 50% намалена възможност за социална адаптация. Кандидатстващите имат право на избор да кандидатстват с проект по четири различни направления (компоненти), но в един конкурс могат да кандидатстват само по едно конкретно направление или официално - компонент. По-долу са изброени конкретните дейности за всеки компонент и максималната сума, за която може да се кандидатства по проекта, като тя е 100 % безвъзмездна.


Компонент 1 Парите по този компонент могат да се използват за организирането на мероприятия, насочени към индивидуална и групова работа – обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство и постижения на родината, посещения на културни мероприятия и други такива. Максимална сума, за която може да се кандидатства - до 16 000 лв.

Компонент 2 Средствата могат да се използват за организирането на мероприятия с публична изява, като фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания и автомобилни ралита и други подобни, в които преките ползватели са активни участници в съответното мероприятие. Финансирането тук допуска и покриване на разходите за подготовка (репетиции) на публичната изява. Максимална сума, за която може да се кандидатства - до 15 000 лв.

Компонент 3 Тук парите по проекта включват разработка на различни материали, помагала, наръчници и други, подпомагащи работата на и с хората с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция. Максимална сума, за която може да се кандидатства - до 4 000 лв.

Компонент 4 Ако се кандидатства с проект по този компонент, нужно е той да е насочен към промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни български граждани, които дават гласност и демонстрират тяхната активна обществена позиция, постиженията в трудовата им реализация, в т.ч. и чрез организираното им участие в панаири, специализирани трудови борси и други социални и икономически форуми и събития. Максимална сума, за която може да се кандидатства - до 7 000 лв.

Такса: 550 до 650 лв., в зависимост от компонента
Комисионна: от 6 % до 7 % от сумата, за която се кандидатства, в зависимост от компонента

Работодатели на хора с увреждане – максималната сума е в зависимост от целта на проекта, с който се кандидатства

Работодатели – финансиране на проект до 10 000 лв

По този конкурс работодатели могат да кандидатстват с проект за отпускане на средства за покриване на разходи по три направления (компонента):


Компонент 1 По този компонент сумата, за която може да се кандидатства е до 10 000лв и трябва да служи за осигуряване на достъп до действащи и разкривани работни места за лица с трайни увреждания. Парите могат да се използват за изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, механизми за облекчено влизане/излизане през външния вход на сградата, в която се разполагат работните места за лицата с трайни увреждания, както и за приспособяване на санитарни помещения и подстъпите към тях.

Компонент 2 Тук парите, за които може да се кандидатства трябва да се използват за приспособяване на работни места за лица с трайни увреждания. Лимитът на предоставяните пари е до 4 000 лв. за едно работно място. Средствата могат да се използват за извършване на ремонтни работи в помещението, където се намира или ще се разположи работното място на лицето, с цел създаване на подходяща работна среда за изпълняване на определената за него длъжност, както и за създаване на здравословни и безопасни условия за труд. Такива ремонтни работи могат да бъдат свързани с приспособяване на електроинсталацията, на вратите, на пода и на други елементи в работното помещение съобразно индивидуалните потребности на лицето с увреждания във връзка с пребиваването му и упражняването на труд там. Също така се покриват и разходите за придобиване на уреди, приспособления и съоръжения, с помощта на които се създава подходяща работна среда като климатик, осветителни тела, филтри, сигнална уредба за хора с увреждания и др.

Компонент 3 Ако се кандидатства по този компонент, необходимо е парите по проекта да следват за оборудване на работни места за лица с трайни увреждания. Лимитът на средствата е 6 000 лв. за едно работно място, а ако се касае за безработно лице с увреждане в трудоспособна възраст, което се води на отчет в Дирекция "Бюро по труда" за района, сумата се увеличава до 10 000 лв. за едно работно място. Те могат да се използват за придобиване само на активи: работно обзавеждане (мебели), работен стол, хардуер и софтуер, копирна машина, измервателни уреди, дървообработващи и металообработващи машини, шивашка и плетачна техника, други машини, автомати, инструменти и приспособления, без които наетото лице с трайни увреждания не би могло да изпълнява непосредствените си служебни задължения.


В конкурса за работодатели е допустимо кандидатстването по повече от един компонент. Нямат право да кандидатстват с проект новоучредени организации (предприятия) преди да са приключили една пълна отчетна (календарна) година или чийто брой на персонала за последната година е трима души или по-малък от трима души.

Такса: 500 лв
Комисионна: 5 % от сумата, за която се кандидатства