Услуги

По-долу може да откриете информация за дейността на фирмата, свързана с разработка на проекти.

Важно е да се знае, че Агенция за хората с увреждания финансира проекти в различни направления. В тях отговор на своите нужди може да открие:

 • 1. Човек с увреждане, желаещ да стартира собствен бизнес
 • 2. Неправителствена организация
 • 3. Работодател на хора с увреждания
 • 4. Работодател, желаещ да наеме хора с увреждания

Под отделните конкурси са посочени и таксите за разработката на съответния проект, както и комисионната при спечелен проект. Всеки конкурс има минимум едно издание годишно, като кандидатстващият човек, организация или работодател могат да кандидатстват с едно и също проектно предложение двукратно, тоест, дори проектът да не спечели от първия път. Изискването за поредно кандидатстване при неуспешен опит е проектът да бъде преработен, според всички забележки на Агенция за хората с увреждания, което "Инде 9" поема като договорен ангажимент. Комисионната за проектите се заплаща единствено след спечелване на съответния проект.

Заб. "Инде 9" ЕООД не носи отговорност за действията на кандидатите и развитието на бизнеса им и всички дейности след финансиране на техния проект.
Човек с увреждане, желаещ да стартира собствен бизнес – финансиране на проект до 20 000 лв.

Човек с увреждане, желаещ да стартира собствен бизнес

1. Могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране на собствен бизнес от Агенция за хората с увреждане:

 • Физически лица с решение на ТЕЛК с процент на инвалидност - 50 и над 50
 • От участие в конкурса се отстраняват лица с трайни увреждания, които имат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и лица с трайни увреждания, участващи като съдружници в други търговски дружества

2. Кандидатите не трябва да имат забрана за упражняване на всякакъв труд или на труд, който ще бъде упражняван по проекта.

3. Кандидатства се за сума до 20 000 лева. Ако проектът изисква по-голяма инвестиция, кандидатът участва със свои средства.

4. Субсидията може да се използва за:

 • Учредяване на фирма
 • Обучителен курс – до 8 % от субсидията, за която се кандидатства, т.е. максимално 1 600 лв.
 • Строително-ремонтни дейности - до 20% от субсидията, за която се кандидатства, т.е. максимално 4 000 лева
 • Оборудване
 • Закупуване на автомобил - необходимо е кандидатът да притежава свидетелство за управление на МПС
 • Стартов оборотен капитал - /материали, стоки/ - до 15 % от субсидията, за която се кандидатства, т.е. максимално 3 000 лв.

5. Кандидатът трябва да притежава умения и квалификация да упражнява дейността, която ще се финансира, което се доказва с дипломи, сертификати, трудова книжка и др.

6. Кандидатът може да работи сам, може да наема и друг персонал, но основната, управленската дейност се извършва от него. Когато кандидатства действащо предприятие новонаетият допълнителен персонал не може да превишава действащия към момента на кандидатстване.

7.С една и съща идея за проект може да се кандидатства два последователни конкурса. В случай, че при първия конкурс тя не бъде финансирана, може да се кандидатства отново след коригиране на забележките на комисията, оценяваща проекта. Проекти от сферата на селското стопанство не се финансират.

8. Отпуснатите средства по спечелен проект се усвояват за 4 месеца, след което започва същинската дейност на фирмата.

9. Спечелилият проект се наблюдава от агенцията в продължение на 3 години.

10. Кандидати, които имат публични задължения не се допускат до участие в конкурса

11. Кандидати, които са били финансирани от АХУ по същия конкурс, не се допускат до участие.

Такса: 1030 лв (900 лв. при заявка за разработка на проект до 30.09. в годината предхождаща конкурса на АХУ)
Комисионна при спечелване на проекта: размерът на 3 минимални работни заплати към датата на подписване на договора с фирмата. В цената влизат:

 • - Пълни насоки към кандидата за необходими документи за участие в конкурса и начин за снабдяване/попълването им
 • - Разработка на проекта - формуляр, бюджети, таблица за административно съответствие и допълнителни документи, според изискванията на АХУ
 • - Окомплектоване на проекта, според изискванията на АХУ и входирането му по електронен път или на място в агенцията
 • - ПРЕРАБОТВАНЕ на проекта и входирането му за кандидатстване отново в АХУ, в случай, че той не получи необходим брой точки, за да бъде финансиран при първо кандидатстване

Фирмата предлага и отделна услуга, при желание от страна на клиентите. Тя се изразява в разработване само на финансовата част на проекта:
 • - описание на приходи от дейността
 • - разходи за осъществяване на дейността
 • - съставяне на бюджет за първите 12 месеца от стартиране на бизнеса – Приложение 3
Цена на услугата: 390 лв.
НПО – финансиране на проект до 16 000 лв.

НПО – финансиране на проект до 16 000 лв

За участие в този конкурс могат да кандидатстват неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора (включително деца) с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Важно условие е, че е нужно организацията да е учредена поне една година преди обявяването на конкурса и при кандидатстването си с проект да има поне 5 % собствено участие от общата стойност на проекта. Преки ползватели на очакваните от реализацията на проекта резултати могат да бъдат само лица с 50% и повече от 50% намалена работоспособност и деца с 50% и повече от 50% намалена възможност за социална адаптация. Кандидатстващите имат право на избор да кандидатстват с проект по четири различни направления (компоненти), но в един конкурс могат да кандидатстват само по едно конкретно направление или официално - компонент. По-долу са изброени конкретните дейности за всеки компонент и максималната сума, за която може да се кандидатства по проекта, като тя е 100 % безвъзмездна.


Компонент 1 Парите по този компонент могат да се използват за организирането на мероприятия, насочени към индивидуална и групова работа – обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство и постижения на родината, посещения на културни мероприятия и други такива. Максимална сума, за която може да се кандидатства - до 16 000 лв.

Компонент 2 Средствата могат да се използват за организирането на мероприятия с публична изява, като фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания и автомобилни ралита и други подобни, в които преките ползватели са активни участници в съответното мероприятие. Финансирането тук допуска и покриване на разходите за подготовка (репетиции) на публичната изява. Максимална сума, за която може да се кандидатства - до 15 000 лв.

Компонент 3 Тук парите по проекта включват разработка на различни материали, помагала, наръчници и други, подпомагащи работата на и с хората с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция. Максимална сума, за която може да се кандидатства - до 4 000 лв.

Компонент 4 Ако се кандидатства с проект по този компонент, нужно е той да е насочен към промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни български граждани, които дават гласност и демонстрират тяхната активна обществена позиция, постиженията в трудовата им реализация, в т.ч. и чрез организираното им участие в панаири, специализирани трудови борси и други социални и икономически форуми и събития. Максимална сума, за която може да се кандидатства - до 7 000 лв.


Такса: 900 до 1000 лв., в зависимост от компонента
Комисионна: от 6 % до 7 % от сумата, за която се кандидатства, в зависимост от компонента
Работодатели - Национална програма за заетост на хората с увреждания

Работодатели – финансиране на проект до 10 000 лв

Работодателите, които имат приключена една пълна отчетна година, преди годината на кандидатстване и не са отчели финансов резултат „загуба“ от извършваната дейност, могат да кандидатстват с предложение за отпускане на средства за покриване на инвестиционни разходи по четири компонента:


Компонент 1 - за осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева.

Компонент 2 - за приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева.

Компонент 3 - за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лева.

Компонент 4 - квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200 лева на ден за лице с увреждане.


Работодателите могат да ползват средства по четирите компонента, като отчитат индивидуалните потребности на лицата с трайни увреждания и са длъжни да поддържат заетост за срок не по-кратък от 36 месеца след сключване на договор за предоставяне на финансиране за заложените за изпълнение проектни дейности;

Такса и комисионна: В зависимост от вида и броя на компонентите, по които се кандидатства, както и от броя на назначаваните лица.